מתקנים צפים ומאגרים

להב אנרגיה ירוקה עוסקת ביזום, תכנון, הקמה והפעלה של טכנולוגיית פוטו וולטאיים הצפים על פני המים של המאגרים וכן על דפנות המאגרים בגדלים שונים, תוך מקסום התעריפים הניתנים ע"י חברת החשמל.

לחברה ידע, יכולת, וניסיון בחיבור המתקנים גם באזורים בהם הרשת עמוסה במיוחד, תוך מציאת פתרונות הנדסיים ככל הנדרש. נושאי משרה בחברה היו מעורבים בהקמתו וחיבורו לחשמל של המתקן הפוטו וולטאי הראשון שנבנה בארץ על גבי מאגר מים ומאז נצבר עוד ניסיון.

החברה נמצאת בשלבים שונים של יזום פרויקטים של קירוי מאגרים בשלבים שונים בהיקף של כ- 80 מגה.

מתוכם כ- 60 מגה כבר נחתמו הסכמים ומתקדמים להשלמת האישורים ומילוי התנאים המתלים.